11.11.2019

Адрес на ОИК – БРУСАРЦИ и тел. за връзка:

ГР. БРУСАРЦИ, УЛ. Г. ДИМИТРОВ № 106

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ,,ПРОСВЕТА-1891 Г.''

ЕТ. 1

 

Телефон (председател): 0888252713

Секретар:  0878503282

Членове:   0878177111

                   0886384247

16.10.2019

Съобщение

Избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването, както и тези по чл.10, ал.1 от Изборния кодекс, както следва:

 

Населено място

 

Избирателна секция

Избирателни секции определени по реда чл.10, ал. 1, във вр. с чл. 234 от ИК

 

Телефон за връзка

гр. Брусарци

120700002- гр. Брусарци,  ул. „Георги Димитров“ №106,

ИС № 120700002- гр. Брусарци,  ул. „Георги Димитров“ №106 в сградата на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ,,ПРОСВЕТА-1891 г.''
ЕТ. 1

 

 

09783/23-11

с. Крива бара

120700007- Крива бара, ул. „Димитър Благоев“ № 8

ИС 120700007- Крива бара, ул. „Димитър Благоев“ № 8, в сградата на клуба на пенсионера

 

 09783/23-11

с. Василовци

120700009 – с. Василовци, ул. „Димитър Благоев“ № 2

ИС 120700009 – с. Василовци, ул. „Димитър Благоев“ № 2, в сградата на клуба на пенсионера

 

09783/23-11

с. Дондуково

120700011-с. Дондуково, ул.“Васил Левски“ №1

ИС 120700011-с. Дондуково, ул.“Васил Левски“ №1, в сградата на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ,,ХРИСТО БОТЕВ-1929 г.'', ЕТ. 1

 

 

09783/23-11

09.10.2019

ОИК – Брусарци напомня, следното относно публикацията на - представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

07.10.2019

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ

Съгласно указание изх. № МИ-15-697/05.10.2019 г. на ЦИК, с което на основание т. 7, изр. второ от Решение № 993-МИ/07.09.2019 г. на ЦИК, разрешава на ОИК да публикува на интернет страницата си одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. и процедурно решение на ОИК Брусарци от 7.10.2019г.

1. Общински съветници - ОБРАЗЕЦ!

2. Кмет на община - ОБРАЗЕЦ!

3. Кмет на кметство ВАСИЛОВЦИ - ОБРАЗЕЦ!

4. Кмет на кметство КРИВА БАРА - ОБРАЗЕЦ!

5. Кмет на кметство СМИРНЕНСКИ - ОБРАЗЕЦ!

30.09.2019

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници.

 

     Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

     Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). Към предложението задължително се представя списък в 1 (един) екземпляр на хартиен носител и на технически носител в excel формат.

 

27.09.2019

ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ

Контакти

ОИК Брусарци

Телефон: 0877566075

Председател: 0877457778

Секретар: 0878503282

16.09.2019

ВАЖНО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

ОИК - БРУСАРЦИ напомня, че регистрирането на кандидатските листи се извършва в срок от 17 септември до 24 септември 2019 г. включително от общинската избирателна комисия след представяне на:

1.Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;

Към предложение от партията/коалицията/местната коалиция заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

2.Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 64- МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет.  Право да посочват и регистрират независим кандидат за кмет на кметство имат една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500.

Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат 

Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. (Приложение № 67-МИ от изборните книжа) Избирателите български граждани посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в кметството, единния си граждански номер, а гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас – имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община, кметство или район. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка (Решение на ЦИК № 638-МИ от 21.08.2019 г.  и Решение № 705-МИ от 23.08.2019 г.).

 Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията за защита на личните данни и носи отговорност по смисъла на чл.4, т.7 от Регламент (ЕС) 2016/679

 Списъкът се предава на общинската избирателна комисия - структуриран на хартиен носител и в електронен вид.и съгласно Решение № 638-МИ от от 21.08.2019 г. на ЦИК и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г.

 Към предложение от инициативния комитет се прилага заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

 

12.09.2019

Важно!

Във връзка с процедурно решение на ОИК Брусарци от 12.09.2019г. и

съгласно писмо на ЦИК София изх. № МИ-15-223/11.09.2019 г.

Общинската избирателна комисия уведомява партиите и коалициите,

че при регистрация на кандидатски листи за общински съветници,

към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК,

следва да представят на електронен носител попълнена таблица в ексел формат,

приложена към съобщението.

 

ДО ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА ….….……………………………………... 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ от партия/коалиция/местна коалиция ....................................................................... за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община .........................................., област ........................................... при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
№ по ред Собствено, бащино и фамилно име ЕГН/ЛН Постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
       
       
       
Забележка: Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация на хартиения носител (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).

Свали от ТУК!

10.09.2019

ВАЖНИ СРОКОВЕ

 

ОИК-Брусарци напомня, че крайния срок за:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.
04.09.2019

Съобщение

Работно време на ОИК - Брусарци

от  09.30 ч. до 12.00 ч.

от 13.00 ч.  до 18.00 ч.

 

04.09.2019

Съобщение

Прием на документи ще се осъществява

от 09.30 ч. до 12.00 ч.

от 13.00 ч. до 17.00 ч.

 

06.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК БРУСАРЦИ

В ОИК Брусарци се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

 Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

 Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).

 Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

 За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 

 

06.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ОИК БРУСАРЦИ

 

Партиите и коалициите в срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК Брусарци  –Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Брусарци, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 Общинската избирателна комисия Брусарци извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г.

06.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ОИК БРУСАРЦИ

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Брусарци

Инициативният комитет в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК Брусарци заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия Брусарци извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.

06.09.2019

ВАЖНО!

ОИК БРУСАРЦИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА

ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

ДО 16-ти СЕПТЕМВРИ 2019г. ВКЛЮЧИТЕЛНО!

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 97-МИ / 11.11.2019

  относно: Обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК.

 • № 96-МИ / 06.11.2019

  относно: Подадено заявление на избран кандидат за общински съветник Роза Виденова Цанкова от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 95-МИ / 06.11.2019

  относно: Подадено заявление на избран кандидат за общински съветник Румен Йосифов Савов от листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения